Vnitřní řád ZKO Pyšely
č. 372

Základní kynologická organizace (dále jen ZKO) je základním článkem organizační struktury Českého kynologického svazu (dále jen ČKS).
Členové v ní organizují svoji zájmovou sportovní činnost.

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Revizní komise nebo revizor

 1. Členská schůze ZKO je nejvyšším orgánem ZKO, do jejíž působnosti spadá rozhodování o všech otázkách týkajících se její činnosti.
 2. Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů ZKO, je výbor ZKO povinen svolat mimořádnou schůzi, a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
 3. V rámci své působnosti členská schůze zejména:
  1. schvaluje plán a výsledky činnosti ZKO a plán a výsledky hospodaření ZKO
  2. projednává a schvaluje zprávy o činnosti výboru a revizní komise ZKO a zprávy o hospodaření za uplynulé období
  3. volí a odvolává členy výboru a stanoví jejich počet
  4. volí a odvolává členy revizní komise a stanoví jejich počet
  5. volí delegáty na oblastní konferenci svazu
  6. rozhoduje o vyloučení člena ZKO, rozhoduje o odvolání uchazeče o členství v ZKO proti
   rozhodnutí výboru ZKO o nepřijetí za člena ZKO
  7. je oprávněna zrušit rozhodnutí výboru ZKO
  8. stanoví výši členských příspěvků ZKO potřebných na její činnost.

 1. Výbor ZKO je výkonným orgánem v době mezi členskými schůzemi. Rozhoduje o všech běžných otázkách spojených s činností ZKO, zejména v oblasti hospodaření, metodické a společenské činnosti, přijímá nové členy, navrhuje zrušení členství v ZKO.
 2. Výbor ZKO je povinen zodpovědně projednávat zprávy a návrhy, které mu ve vztahu k činnosti ZKO písemně předložila revizní komise, zaujmout k nim stanovisko a učinit potřebná opatření. Jsou-li rozpory v závěrech revizní komise a nepodaří-li se je jednáním vyřešit, je povinensvolat mimořádnou členskou schůzi a to do jednoho měsíce od konstatování rozporu
 3. Výbor ZKO je volen na období maximálně pěti let, a to na výroční členské schůzi.
 4. Výbor ZKO je v tomto složení:
  1. předseda
  2. jednatel
  3. hlavní výcvikář
  4. hospodář
 5. Předseda, jednatel, popř. pověřený člen výboru jedná jménem ZKO.
 6. Výbor stanoví výši poplatků z účasti na akcích pořádaných ZKO.
 7. Ve své činnosti se výbor řídí stanovami a usnesením členské schůze. Za svoji činnost odpovídá členské schůzi.

 1. Revizní komise ZKO je tříčlenná, v případě nižšího počtu členů než 30, může funkci zastávat jeden člen – revizor.
 2. Členství v revizní komisi je neslučitelné s členstvím ve výkonném orgánu ZKO.
 3. Revizní komise odpovídá za svoji činnost orgánu, který ji zvolil.
 4. Revizní komise volí ze svého středu předsedu, který, popřípadě jiný člen určený revizní komisí, má právo zúčastnit se jednání výboru ZKO, a to s hlasem poradním.
 5. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost, zejména plnění přijatých usnesení a hospodaření. Zjistí-li v činnosti čihospodaření nedostatky, je oprávněna navrhnout způsob nápravy, a to ve stanovené lhůtě revizní komisí.
 6. Požádá-li výkonný orgán o provedení mimořádné kontroly, je revizní komise povinna tak bez zbytečných průtahů učinit, a to v požadovaném rozsahu.

 1. O přijetí za člena ZKO rozhoduje výbor organizace na základě předložené písemné přihlášky.
 2. Přijetí čestného člena schvaluje členská schůze na svém zasedání.
 3. Proti zamítavému rozhodnutí o přijetí člena se lze písemně odvolat do třiceti dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí k výboru ZKO. O odvolání rozhoduje s konečnou platností členská schůze ZKO.

 1. Členství v ZKO končí:
  1. úmrtím člena
  2. písemným prohlášením člena o jeho vystoupení
  3. vyloučením člena
 2. Vyloučit člena ze ZKO lze pouze:
  1. pro hrubé nebo opětovné porušení „Vnitřního řádu“ resp. Čl.8 bod 2
  2. pro opětovné a hrubé porušování “Zákona na ochranu zvířat”
  3. v případě, že svým chováním, jednáním nebo pomluvou opakovaně poškozuje dobré jméno ZKO
  4. v případě, že svým chováním, jednáním nebo pomluvou opakovaně poškozuje vtahy mezi členy ZKO
 3. O vyloučení člena ZKO rozhoduje členská schůze ZKO.
 4. Člen musí být nejméně sedm dní před konáním členské schůze seznámen s důvody, pro které je jeho vyloučení navrhováno. Musí mu být dána možnost se hájit.
 5. Rozhodnutí o vyloučení člena musí mít písemnou formu, musí být řádně skutkově odůvodněna a musí být členovi doručena poštou nebo emailem.
 6. Proti rozhodnutí o vyloučení ze ZKO má člen právo se odvolat postupně k oblastnímu výboru, předsednictvu svazu, plénu svazu a to do třiceti dnů ode dne doručení. První odvolání má odkladný účinek.
 7. Ke znovu přijetí vyloučeného člena ( i vyloučeného člena z jiné ZKO ) je třeba souhlasu členské schůze ZKO.
 8. Člen, který byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, může být ze ZKO i ČKS vyloučen.

 1. 1. Člen má právo:
  1. volit a být volen od 18-ti let věku, hlasovat může člen starší 15-ti let
  2. podílet se na všech činnostech ZKO
  3. být informován o činnostech a hospodaření ZKO
  4. používat prostředky, zařízení a další majetek ZKO, a to v souladu s vnitřními pravidly
  5. na vlastní náklady si pořídit klíč od branky cvičiště
 2. 2. Člen má tyto povinnosti:
  1. dodržovat stanovy ČKS, vnitřní řád ZKO a plnit rozhodnutí příslušných orgánů ZKO
  2. řádně a včas platit členské příspěvky, tato povinnost se nevztahuje na čestné členy.
  3. každý člen zodpovídá za svého psa a je povinen na cvičišti a přilehlých prostorách udržovat čistotu a pořádek
 3. V prostoru cvičiště a klubovny se zakazují jakékoliv aktivity, které nebudou odsouhlaseny výborem ZKO.
 4. Každý člen je povinen nahlásit hlavnímu výcvikáři nebo osobě pověřené výcvikem každou změnu zdravotního stavu svého psa, dodržovat termíny očkování a na žádost výcvikáře předložit očkovací průkaz ke kontrole.

 1. Zvláštním členstvím se rozumí hostování v ZKO, to znamená, že člen, který požaduje toto členství je členem v jiné mateřské ZKO.
 2. Hostující člen má práva a povinnosti dle ustanovení tohoto řádu s výjimkou článku 8 odst. 1 písm a) a e).

 1. Členské příspěvky jsou vybírány pokladníkem ZKO jednorázově, vždy na daný kalendářní rok.
 2. Výše členských příspěvků pro člena, čestného člena a udržovací členský příspěvek je stanoveno usnesením členské schůze ZKO s přihlédnutím k ekonomické situaci organizace.
 3. Člen je povinen zaplatit čl. příspěvek v termínu stanoveném členskou schůzí ZKO, kdy tento termín je pro členy závazný. Členské příspěvky se po ukončení členství členovi nevrací.
 4. V případě nezaplacení čl. příspěvků ve stanoveném termínu zanikáčlenství člena k datu, na který se vztahuje posledně placený čl. příspěvek
 5. Při zaplacení čl. příspěvků po stanoveném datu, se na člena pohlíží jako na nového uchazeče o členství.

 1. Každý člen je povinen podílet se na brigádnické činnosti organizace a tedy odpracovat během roku (v období mezi dvěma členskými schůzemi většinou od listopadu do listopadu) stanovenýpočet brigádnických hodin, dle usnesení čl. schůze, na základě návrhuvýboru ZKO.
 2. Neodpracované hodiny je možno vyplatit finanční náhradou ve výši 1hodina/100,-Kč.
 3. Jestliže člen nesplní povinnost odpracovat brigádnické hodiny nebo dlužné hodiny finančně nevyrovná k dannému datu bude na něho pohlíženo jako na závažné porušení vnitřního řádu ZKO Pyšely a bude kázeňsky potrestán výborem ZKO ( bude mu zakázán vstup na cvičiště ZKO). Sdělení mu bude doručeno písemně. Pokud vše napraví bude mu opět vstup na cvičiště povolen.
 4. Brigádnické hodiny odpracovává člen sám za sebe, popřípadě ho smí zastoupit jeho rodinní příslušníci, případně přátelé, pokud bude zastoupení členem předem nahlášeno. Odpracované hodiny dětmi členů ve věku do 15ti let se počítají za polovinu odpracovaného času.
 5. Pokud je člen dlouhodobě nemocen a nemůže plnit brigádnické hodiny má možnost písemnou formou požádat o zproštění plnit brigádnické hodiny. Tuto žádost předloží výboru ZKO nejpozději do termínu, kdyměl mít brigádnické hodiny odpracované.
 6. Členové jsou dále povinni průběžně a dle potřeby organizace udržovat a starat se o cvičiště, přilehlé plochy, budovy a nářadí a náčiní tak, aby bylo vše v pořádku, bez závad a nebyl narušen chod organizace.
 7. Ustanovení o brigádách a údržbě areálu organizace neplatí pro členy, kteří se v kalendářním roce a během něj neúčastní výcviku, zpravidla mají zaplacený takzvaný udržovací členský příspěvek, a pro figuranty.

 1. Výcvik je organizován hlavním výcvikářem ZKO a probíhá dle jeho pokynů, nebo pokynů osoby, která je k výcviku hlavním výcvikářem určená.
 2. Členové jsou povinni na cvičiště docházet včas.
 3. o této době se smí zúčastnit výcviku pouze se souhlasem hlavního výcvikáře nebo osoby jím pověřené.
 4. Výcviku se smí zúčastnit pouze členové, kteří nejsou ovlivněni alkoholickými či jinými návykovými látkami, které by měly za následek nesportovní chování a řádný průběh výcviku.
 5. Každý člen má právo v jeden cvičební den cvičit maximálně 2 psy. Další psy může cvičit až po odcvičení všech přítomných psovodů.
 6. Organizovaného výcviku se nezúčastní ti členové, kteří se aktivně nepodílejí na zabezpečení chodu a údržbě areálu ZKO.
 7. V případě nesplnění podmínek uvedených v tomto článku je hlavní výcvikář, nebo osoba určená k výcviku oprávněna k zakázání výcviku, či přerušení již započatého výcviku, popř. i k vykázání člena z prostoru cvičiště na dobu nezbytně nutnou.
 8. Každý, kdo není členem ZKO č. 372, může do prostoru cvičiště vstoupit ve výcvikových dnech a mimo tyto dny pouze se souhlasem člena výboru ZKO č. 372.
 9. Za práci figuranta nebo používání cvičebních pomůcek pro nečlena bude vybírán poplatek dle sazeb ZKO. Sazby určí výbor ZKO a vyvěsí v klubovně.
 10. Psovodi, kteří se budou připravovat na zkoušky, budou přednostně připravováni v období 14-ti dnů před termínem zkoušek.
 11. Veškeré výjimky v organizaci výcviku náleží k řešení výboru ZKO, popřípadě členské schůzi organizace.

 1. 1. Každý řádný člen ZKO má právo využívat klubovnu ve výcvikových dnech s těmitopodmínkami:
  1. každý je povinen udržovat v klubovně čistotu a pořádek
  2. Ddbát, aby nedocházelo k poškozování majetku, a došlo-li k jeho poškození, věc nahlásit výboru
  3. Ten, kdo způsobil škodu na zařízení či jiné věci v majetku ZKO, je povinen uvést vše do původního stavu v co nejkratší době a na vlastní náklady
  4. V klubovně platí zákaz kouření
 2. Klíče od klubovny vlastní pouze členové výboru ZKO č. 372 nebo členové výborem pověření.

Kotce ZKO byly postaveny členy organizace za účelem ustájení jejich psů. Obsazení kotců se řídí aktivitou členů ZKO.